Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Taipumattomat ry:n säännöt

TAIPUMATTOMAT R.Y.

ROVANIEMI

TAIPUMATTOMAT RY:N SÄÄNNÖT1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Taipumattomat ry. ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.


2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU


Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, kehittää ja ylläpitää voimistelu- ja

liikuntaharrastusta jäsentensä keskuudessa.


Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:


1. Tarjoamalla jäsenilleen

- kilpailutoimintaa

- koulutustoimintaa

- valmennus- ja harjoitustoimintaa

- nuorisotoimintaa

- tiedotus- ja suhdetoimintaa

- valistus- ja kasvatustoimintaa

- kuntoliikuntaa


2. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.


3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

- vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä

- toimeenpanna rahakeräystä, huvi- ja tanssitilaisuuksia sekä arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.


Yhdistys on Suomen Voimisteluliitto Svoli Ry:n (Finnish Gymnastics Federation)jäsenseura.


3§ JÄSENET


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä urheilua harrastava yksityinen henkilö. Yhdistyksen johtokuntaan valitut henkilöt hyväksytään myös yhdistyksen jäseniksi toimikautensa ajaksi ilman erillistä hakemusta.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.


Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on eläkeläinen.


Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi yhdistyksen johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.


Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.


4§ JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET


Johtokunta voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka

- laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen

- toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti

- rikkoo yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.


Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopinsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.


Näitä sääntöjä, liiton kilpailusääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta liiton jäsenseuraa tai sen henkilöjäsentä liitto voi rangaista antamalla varoituksen, poistamalla kilpailuoikeuden tai erottamalla jäsenyhdistys liitosta.


Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.


Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, lajiliitolle sekä kansainvälisille lajiliitolle.


Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä. Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä tulkoot erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen yhdistyksestä erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.


5§ JÄSENMAKSUT

Varsinaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu.


Yhdistyksellä on lisäksi mahdollisuus periä jäseniltään harjoitusmaksuja ohjatusta

valmennuksesta.


Varsinaisilta jäseniltä perittävien jäsenmaksujen ja harjoitusmaksujen sekä

kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää johtokunta kokouksissaan.


Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä

jäsen ainaisjäseneksi, jos

- hän on suorittanut kertakaikkisena suorituksena yhdistyksen johtokunnan päättämän ainaisjäsenmaksun tai

- tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.


Jäsen, joka on yhden toimintavuoden aikana laiminlyönyt yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun maksaminen, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.


Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.


6§ YHDISTYKSEN HALLITUS


Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat kevätkokouksessa valitut

puheenjohtaja ja vähintään 4, enintään 10 jäsentä.


Johtokuntaan jäseneksi tai puheenjohtajaksi pyrkivän on toimitettava kirjallinen

hakemus (Taipumattomat ry, Hiihtomajantie 2, 96400 ROVANIEMI) johtokunnalle seuraavasti: Puheenjohtajaksi hakevan viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kevätkokousta ja jäseneksi hakevan viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kevätkokousta.


Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.


Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin,

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä vaatii.


Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,

vaaleissa kuitenkin arpa.


7§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


8§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS


Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on 1.7. – 30.6.


Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen jo johtokunnan vuosikertomus on annettava

tilin-/toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta. Tilin-/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen syyskokousta.


9§ KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava

viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu jäsentietojärjestelmän kautta tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä yhdistyksen syyskokouksen päättämässä lehdessä.


10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET


Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä

päivänä, kevätkokous ennen toukokuun loppua ja syyskokous loka-marraskuussa.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun

vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä

johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaise puheenjohtajan mielipide.


Jokaisella kokoukseen mennessä kyseisen toimintavuoden jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä kannattavia yksityisiä ja yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


11§ VUOSIKOKOUKSET


Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Syyskokouksessa


1 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään

tilintarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

2 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

3 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat.


Kevätkokouksessa


1 Tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvion vahvistaminen.

2 Valitaan joka vuosi seuraavaksi toimintakaudeksi johtokunnan puheenjohtaja,

jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.


3 Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimikaudeksi.


4 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.


5 Vahvistetaan edustajat Suomen Voimisteluliitto Svoli Ry:n (Finnish Gymnastics

Federation) ja muiden mahdollisten yhteisöjen vuosi - ym. kokouksiin tai

annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä

mainittuihin kokouksiin.


6 Päätetään seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen ilmoituslehti, jossa

kokouskutsut julkaistaan.


7 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten vireille panemat asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle viimeistään 14 päivää ennen kokousta.


Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan pöytäkirjat tarkistetaan heti seuraavassa kokouksessa.


12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen

edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen

tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


13§ MUITA MÄÄRÄYKSIÄ


Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaoleva

yhdistyslain määräyksiä.


Säännöt päivitetty 18.9.2018