Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Taipumattomat ry:n säännöt

TAIPUMATTOMAT R.Y.
ROVANIEMI
TAIPUMATTOMAT R.Y:N SÄÄNNÖT


1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Taipumattomat r.y. ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.


2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, kehittää ja ylläpitää voimistelu- ja

liikuntaharrastusta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen
- kilpailutoimintaa
- koulutustoimintaa
- valmennus- ja harjoitustoimintaa
- nuorisotoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- valistus- ja kasvatustoimintaa
- kuntoliikuntaa

2. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

- vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä
- toimeenpanna rahakeräystä, huvi- ja tanssitilaisuuksia sekä
arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.
Yhdistys on Suomen Voimisteluliitto Svoli Ry:n (Finnish Gymnastics
Federation) jäsenseura.


3 JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä urheilua harrastava yksityinen
henkilö. Yhdistyksen johtokuntaan valitut henkilöt hyväksytään myös yhdistyksen
jäseniksi toimikautensa ajaksi ilman erillistä hakemusta.
Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua
yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan
arvo on eläkeläinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi yhdistyksen johtokunta hyväksyä yksityisen
henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee
yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun.
Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan.
Johtokunta voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen
- toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti
- rikkoo yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.
Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on
annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 14 päivän kuluessa
kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta.
Johtokunnan on kutsuttava koolle vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen
saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä tulkoot
erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa
katsottakoon jäsen yhdistyksestä erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on
erottamispäätöksen vahvistanut.


4 JÄSENMAKSUT
Varsinaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu.
Yhdistyksellä on lisäksi mahdollisuus periä jäseniltään harjoitusmaksuja ohjatusta
valmennuksesta.
Varsinaisilta jäseniltä perittävien jäsenmaksujen ja harjoitusmaksujen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää johtokunta kokouksissaan.
Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä
jäsen ainaisjäseneksi, jos
- hän on suorittanut kertakaikkisena suorituksena yhdistyksen
johtokunnan päättämän ainaisjäsenmaksun tai
- tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai
muita palveluksia.
Ainaisjäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.
Jäsen, joka on yhden toimintavuoden aikana laiminlyönyt yhdistyksen
syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun maksaminen, katsotaan eronneeksi
yhdistyksestä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.


5 YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja vähintään 4, enintään 10 jäsentä.
Johtokuntaan jäseneksi tai puheenjohtajaksi pyrkivän on toimitettava kirjallinen
hakemus (Taipumattomat ry, Hiihtomajantie 2, 96400 ROVANIEMI)
johtokunnalle seuraavasti: Puheenjohtajaksi hakevan viimeistään kaksi (2)
kuukautta (kirjeen postileima 1.syyskuuta) ennen syyskokousta ja jäseneksi
hakevan viimeistään yhtä (1) kuukautta (kirjeen postileima 1.lokakuuta) ennen
syyskokousta.
Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.


6 YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


7 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen jo johtokunnan vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen
kevätkokousta.


8 KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu
jäsentietojärjestelmän kautta tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
yhdistyksen syyskokouksen päättämässä lehdessä.


9 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä
päivänä, kevätkokous ennen toukokuun loppua ja syyskokous loka-marraskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta
muissa asioissa ratkaise puheenjohtajan mielipide.
Jokaisella kokoukseen mennessä kyseisen toimintavuoden jäsenmaksunsa
maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä kannattavia yksityisiä ja
yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


10 VUOSIKOKOUKSET
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


Kevätkokouksessa
1 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään
tilintarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
2 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
3 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat.


Syyskokouksessa
1 Tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvion vahvistaminen.
2 Valitaan joka vuosi seuraavaksi toimintakaudeksi johtokunnan puheenjohtaja,
jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
3 Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimikaudeksi.
4 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
5 Vahvistetaan edustajat Suomen Voimisteluliitto Svoli Ry:n (Finnish Gymnastics
Federation) ja muiden mahdollisten yhteisöjen vuosi - ym. kokouksiin tai
annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä
mainittuihin kokouksiin.
6 Päätetään seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen ilmoituslehti, jossa
kokouskutsut julkaistaan.
7 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten vireille panemat asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle viimeistään 14
päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen
kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava
sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan pöytäkirjat tarkistetaan heti
seuraavassa kokouksessa.


11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.


12 MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan
yhdistyslain määräyksiä.


Säännöt päivitetty 4.5.2017.